Kompletní dodávky a montáž
tepelných čerpadel a fotovoltaických systémů

Zelená úsporám a tepelná čerpadla

Nová zelená úsporám

Dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM je programem Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech. Nová zelená úsporám obsahuje v oblasti podpory efektivního využití zdrojů energie  čtyři podoblasti, z nichž první dvě se vztahují i na tepelná čerpadla.

C.1. – Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

U oblasti podpory C1 pro tepelné čerpadlo vzduch – voda je stanovena maximální výše podpory na 75000 Kč a nebo 75%  investice.

C.2 – Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)

U oblasti podpory C2 nesmí být měrná roční potřeba tepla na vytápění EA vyšší než 150 kWh.m-2.rok-1) a její maximální výše je stanovena pro tepelné čerpadlo vzduch – voda stanovena na 60000 Kč nebo 55% investované částky

C.3 – Instalace termických solárních systémů

C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Seznam dokumentů k dodání na fond:

Pokud budete žádat o podporu, je potřeba vědět, jaké podmínky budete muset splnit a jaké doklady budete muset při podání žádosti na Státní fond životního prostředí ČR doručit

podepsaný formulář žádosti o podporu (vygenerovaný webových stránkách),

  doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem,

  list vlastnictví, který není starší než 90 dní,

  doklad o právní subjektivitě (pouze u právnických osob či fyzických osob podnikajících),

 plná moc s úředně ověřenými podpisy (pouze v případě zastoupení třetí osobou),

 souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti s úředně ověřenými podpisy (pouze v případě, že má váš rodinný dům více vlastníků – předkládá se i v případě společného jmění manželů),

 odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou (projektantem) a energetickým specialistou,

  průkaz energetické náročnosti budovy (pouze pro oblast A a B),

  krycí list technických parametrů s výkazem výměr potvrtený energetickým specialistou,

  dokumenty k veřejné podpoře (pouze pro podnikatele, jsou-li naplněny znaky veřejné podpory),

  doklad o vlastnictví bankovního účtu.

Zdá se toho být poměrně hodně, my Vám však pomůžeme s rozjezdem celé výměny. Pokud nám vyplníte několik základních otázek, zpracujeme vám základní návrh a itinerář dalšího postupu a to zdarma.

Poznámka k podmínce u oblasti podpory C2:

Roční spotřeba tepla na vytápění nesmí být vyšší než 150 kWh/m2 a rok.

Pokud je tato hranice překročena, je třeba nejprve objekt zateplit.

U starších domů se udává spotřeba 100 až 200 kWh/m2.

Zjistit předběžně v jaké oblasti se váš dům pohybuje je možné zhruba dvěma způsoby. ­????

1 -Výpočet – zde lze použít on-line kalkulačku na stránkách TZB-info

2 – lze vyjít ze známých nákladů na vytápění v předchozích letech.

Pro hodně zjednodušenou verzi výpočtu lze použít i následující tabulku:

165   W/m2

Budova postavená před rokem   1977

100   W/m2

Budova postavená po roce   1977

80   W/m2

Budova postavená po roce   1982

50   W/m2

Budova postavená po roce   1995

40   W/m2

Budova postavená po roce   2002

30   W/m2

Nízkoenergetická budova

20   W/m2

Ultranízkoenergetická budova

10   W/m2

Pasivní  budova

I zde vám můžeme pomoci s výpočtem měrné spotřeby tepla pomocí kalkulačky TZB a dále s návrhem vhodného typu čerpadla pomocí software Panasonic Aquarea.